Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nùjlajla Bunɔ ɖé Bo Na Dó Má Atɔxwɛ Ðò Zǒsun Mɛ

Nùjlajla Bunɔ ɖé Bo Na Dó Má Atɔxwɛ Ðò Zǒsun Mɛ

Gbɛtɔ́ lɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ wɛ ɖó hudo gbɔdónúmɛ tɔn. (Nùt 4:1) Ðò Zǒsun ɔ blebu mɛ ɔ, mǐ na dó gǎn ɖò ali bunɔ ɖé nu bo na xwlé Atɔxwɛ, ee na ɖɔ xó dó gbɔdónúmɛ jí é mɛ. Mǎ xójlawema enɛ gbɔn fí bǐ. É ɖò mɔ̌ có, ɖó mǐ jló na ɖɔ xó xá mɛ lɛ tlɔlɔ bo na dó sixu dó gbɔ nú ye wutu ɔ, mǐ na sɔ́ xójlawema ɔ ɖ’ayǐ nú mɛ e ma ɖò xwégbe ǎ lɛ é ǎ.

NǓ E A SIXU ÐƆ É

“Mǐ bǐ wɛ ɖó hudo gbɔdónúmɛ tɔn hwebǐnu. Bɔ fitɛ mǐ ka sixu mɔ ɖè lo? [Xà 2 Kɔlɛntinu lɛ 1:3, 4.] Atɔxwɛ elɔ ɖɔ xó dó lee Mawu nɔ bló tuto gbɔdónúmɛ mɔhun tɔn gbɔn é jí.”

Enyi mɛ ɔ ɖó jlǒ bo yí xójlawema ɔ ɔ, . . .

XLƐ́ Ɛ VIDEO ETƐWU È KA ÐÓ NA KPLƆ́N BIBLU?

Enɛ gudo hǔn, xwlé Biblu kplɔnkplɔn ɛ.

SƆ́ MƐBAKPƆ́N SÍN NU ÐÓ TE

Kàn nǔ e a na na xósin tɔn hwenu e a na lɛkɔ wá é ɖé byɔ, ɖi “Etɛwu Mawu ka tin bɔ wuvɛ̌ mimɔ ɖè?