Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 102-105

Jehovah Nɔ Flín Ðɔ Kɔgudu Wɛ Mǐ Nyí

Jehovah Nɔ Flín Ðɔ Kɔgudu Wɛ Mǐ Nyí

Davidi zán nùjlɛdonǔwu lɛ dó tinmɛ nùblawukúnúmɛ Jehovah tɔn.

  • 103:11

    Ði lee mǐ ma sixu mɔ nukúnnú jɛ ga e ɖò jinukúnsin kpo ayikúngban kpo tɛntin é wu ǎ é ɔ, mɔ̌ jɛ mǐ ma sixu mɔ nukúnnú jɛ xomɛnyínyɔ́ Jehovah tɔn sín agbadido wu ǎ é nɛ

  • 103:12

    Ði lee zǎnzǎnhweji lín dó gbadahweji sɔ é ɔ, mɔ̌ ɖokpo ɔ wɛ Jehovah nɔ sɛ̀ hwɛ mǐtɔn lɛ dó zɔ nú mǐ sɔ

  • 103:13

    Ði lee tɔ́ ɖé nɔ sè wuvɛ̌ xá vǐ tɔn e gblewu mɔ̌ é gbɔn é ɔ, mɔ̌ ɖokpo ɔ wɛ Jehovah nɔ kú nǔblawu nú mɛ ɖěɖee sín hwɛ vɛ́ nú ye tlili ɖò ayi mɛ bɔ ye lɛkɔ sín gudo lɛ é