Skip to content

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Kúnnuɖiɖe gbɔn alokan hɔntogbo jí tɔn gblamɛ ɖò Vienne, Autriche

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Août 2016

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Lee è sixu xwlé Réveillez-vous! kpo Ðǒtó Mawu Bo Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi kpo mɛ gbɔn é sín kpɔ́ndéwú lɛ. Zǎn kpɔ́ndéwú lɛ dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Cí Bibɛtɛn Ajalɔnnɔ ɔ Tɔn

Etɛ “bibɛtɛn Jehovah tɔn” ka nyí? Nɛ̌ é ka nɔ cyɔn alɔ mɛ jí gbɔn? (Ðɛhan 91)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: D’alɔ Biblu Kplɔntɔ́ lɛ Bonu Ye Ni Zé Yeɖée Jó nú Mawu Bo Bló Baptɛm

Etɛwu nǔ gbigbɔ tɔn enɛ lɛ gbé nyinya ka ɖò taji tawun? Etɛ a ka sixu wà dó d’alɔ nùkplɔntɔ́ towe lɛ bɔ ye na kpéwú?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nukɔnyiyi Ðò Gbigbɔ Lixo Ðò Kpikpò Hwenu

Wemafɔ Ðɛhan 92gɔ́ ɔ tɔn lɛ xlɛ́ ɖɔ hwɛjijɔnɔ lɛ sixu gbà sɛ́ bo lɛ́ na sínsɛ́n ɖò kpikpò hwenu.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jehovah Nɔ Flín Ðɔ Kɔgudu Wɛ Mǐ Nyí

Ðò Ðɛhan 103gɔ́ ɔ mɛ ɔ, Davidi zán nùjlɛdonǔwu lɛ dó ɖexlɛ́ ɖɔ nùblawukúnúmɛ Jehovah tɔn d’agba tawun.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Mi Kpa Susu nú Mawu Mavɔmavɔ”

Wemafɔ Ðɛhan 106gɔ́ ɔ tɔn lɛ sixu d’alɔ we bɔ a na ɖó ɖagbetuùnnúmɛ sín ayixa dó Jehovah wu, lobo hɛn ɖó mɔ̌.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Etɛ Un ka Sixu Wà Dó Sú Axɔ Jehovah?

Nɛ̌ ɖɛhan wlantɔ́ ɔ ka kudeji bo na tuùn ɖagbe nú Jehovah gbɔn? (Ðɛhan 116)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Kplɔ́n Nugbǒ ɔ Mɛ

Zǎn nùxwlémɛ alɔkpa yɔyɔ̌ ɔ dó má nugbǒ Biblu tɔn klewun ɖé xá mɛ lɛ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nùjlajla Bunɔ ɖé Bo Na Dó Má Atɔxwɛ Ðò Zǒsun Mɛ

Atɔxwɛ ɔ na ɖɔ xó dó gbɔdónúmɛ kpo lee Mawu nɔ bló tuto tɔn gbɔn é kpo jí.