Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Azɔ̌ Ðagbe Ðěɖee È Ma Nɔ Wɔn Ǎ lɛ É

Azɔ̌ Ðagbe Ðěɖee È Ma Nɔ Wɔn Ǎ lɛ É

Mɛsɛntɔ́ Jehovah tɔn lɛ bǐ wɛ sixu wà nǔ e é ma na wɔn gbeɖé ǎ lɛ é n’i. Lee tɔ́ wanyiyinɔ ɖé ma nɔ wɔn nǔ ɖagbe e vǐ tɔn wà lɛ é gbeɖé ǎ gbɔn é ɔ, Jehovah lɔ na wɔn azɔ̌ e mǐ wà lɛ é kpo wanyiyi e mǐ ɖexlɛ́ ɛ é kpo gbeɖé ǎ. (Mt 6:20; Eb 6:10) Nǔgbo wɛ ɖɔ nǔwukpíkpé mǐtɔn lɛ gbɔn vovo bɔ ninɔmɛ mǐtɔn lɛ lɔ gbɔn vovo. Amɔ̌, enyi mǐ wà nǔ e wu mǐ kpé é bǐ ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ ɔ, mǐ sixu ɖó awǎjijɛ. (Ga 6:4; Kolo 3:23) Ðò xwè lɛ vlamɛ ɔ, nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu kpo afatɔ́n mɔkpan wà sinsɛnzɔ́ ɖò Betɛli. A ka ɖò gbesisɔmɛ bo na zé hwiɖée jó ɖò Betɛli à? Nú a ma kpéwú ǎ ɔ, a ka sixu dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖevo b’ɛ na w’azɔ̌ enɛ, alǒ d’alɔ xwédo Betɛli tɔn sín hagbɛ̌ ɖé b’ɛ na kpó ɖò nukɔn yì wɛ ɖò sinsɛnzɔ́ bǔnɔ enɛ mɛ à?

KPƆ́N VIDEO ZĚ HWIÐÉE JÓ BÁ WÀ SINSƐNZƆ́ ÐÒ BETƐLI Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NǓKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Etɛ ka ɖó na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na wà sinsɛnzɔ́ ɖò Betɛli?

  • Etɛ mɛɖé lɛ ka ɖɔ dó nyɔna e sinsɛnzɔ́wiwa ɖò Betɛli nɔ hɛn wá lɛ é wu?

  • Etɛ lɛ é ka byɔ cobɔ è na wà sinsɛnzɔ́ ɖò Betɛli?

  • Nɛ̌ a ka sixu d’alɔ wema mɛ bo na wà sinsɛnzɔ́ ɖò Betɛli gbɔn?