Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Mi Flín Asì Lɔti Tɔn

Mi Flín Asì Lɔti Tɔn

Etɛwu asì Lɔti tɔn ka kpɔ́n gudo hwenu e é ɖò hinhɔn sín Sodɔmu wɛ é? Biblu ɖɔ ǎ. (Bǐ 19:17, 26) Ninɔmɛ e mɛ Jezu gb’akpá nú mɛ ɖè é xlɛ́ ɖɔ é sixu ko ɖò nǔ e é jó dó nyì gudo lɛ é flín wɛ gbɛmɛ. (Lk 17:31, 32) Nɛ̌ mǐ ka sixu nyì alɔ nú fɛ́nú Mawu tɔn biba kpò, lee Lɔti sín asì ba kpò gbɔn é ɖɔhun gbɔn? Mǐ ɖó na lɔn nú agbaza sín nǔ lɛ gbé nyinya na jɛ nukɔn ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ ǎ. (Mt 6:33) Jezu kplɔ́n mǐ ɖɔ mǐ kún “sixu sɛ̀n Mawu bo lɛ́ sɛ̀n dɔkun” ó. (Mt 6:24) Amɔ̌, enyi mǐ ɖ’ayi wu ɖɔ agbaza sín nǔ lɛ jɛ ta yí sín nǔ gbigbɔ tɔn lɛ sí jí ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ ɔ ka lo? Mǐ sixu xoɖɛ sɛ́dó Jehovah bo byɔ nukúnnúmɔjɛnǔmɛ bá dó tuùn fí e mǐ ɖó na bló huzuhuzu ɖè lɛ é, bo na lɛ́ byɔ akɔnkpinkpan kpo hlɔnhlɔn e mǐ na dó wà mɔ̌ na é kpo.

LƐ̌ FLÍN VIDEO AKPÁXWÉ ATƆNNƆ MI FLÍN ASÌ LƆTI TƆN Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Nɛ̌ nǔwiwa ce lɛ ka nɔ xlɛ́ ɖɔ un nɔ “flín asì Lɔti tɔn” gbɔn?

    Nɛ̌ cɔcɔdónúmɛ bonu è na ɖó akwɛ gègě d’eji ka wà nǔ dó linlin Gloria tɔn, xóɖiɖɔ tɔn kpo nǔwiwa tɔn lɛ kpo wu gbɔn?

  • Nɛ̌ asì Lɔti tɔn ka nyí kpɔ́ndéwú akpágbánúmɛ tɔn ɖé nú mǐ ɖò égbé gbɔn?

  • Nɛ̌ nugbodòdó Biblu tɔn lɛ zinzan ka d’alɔ Joe kpo xwédo tɔn kpo gbɔn?

  • Nɛ̌ gbɛ̌ e Ana dó ɖò azɔ̌ tɔn mɛ é ka wà nǔ dó wǔ tɔn ɖò gbigbɔ lixo gbɔn?

  • Enyi è gbidi kɔ nú mǐ bonu mǐ na sɔ́ akwɛ ɖó tɛn nukɔntɔn mɛ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ ɔ, etɛwu mǐ ka ɖó hudo akɔnkpinkpan tɔn?

  • Nɛ̌ Brian kpo Gloria kpo ka lɛ́ wá sɔ́ gbigbɔ sín nǔ lɛ ɖó tɛn nukɔntɔn mɛ ɖò gudo mɛ gbɔn?

  • Nugbodòdó Biblu tɔn tɛ lɛ wu a ka ɖ’ayi ɖò video elɔ mɛ?