Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | LUKI 21-22

“Hwenu E Mawu Na Hwlɛn Mi É Ko Sɛya”

“Hwenu E Mawu Na Hwlɛn Mi É Ko Sɛya”

21:25-28

Jezu na wá zaanɖé dìn bo na wà nǔ Mɛhutɔ́ ɖé kpo Mɛhwlɛngantɔ́ ɖé kpo ɖɔhun. Mǐ ɖó na sɔnǔ ɖ’ayǐ ɖò gbigbɔ lixo bonu hwlɛngán mǐtɔn na dó ɖó ganjɛwu.