È ɖò ali xlɛ́ mɛ lɛ yì jw.org jí wɛ ɖò São Paulo, ɖò Brésil

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Août 2018

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ sín kpɔ́ndéwú ɖebɔdoɖewu dó lee Biblu kpò ɖò taji ɖò hwe mǐtɔn nu gbɔn é jí.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nǔ Ni Nɔ Sù Nukún Towe Mɛ

Mɛ ɖěɖee nɔ jló na hɛn xomɛ Klisu tɔn hun lɛ é ɖó na yí wǎn nú mɛ lɛ bǐ, bo na nɔ lɛ́ ɖexlɛ́ ɖɔ nǔ yetɔn sù nukún emitɔn mɛ, ye na bo gosin tò ɖebǔ, akɔ ɖebǔ alǒ sinsɛn ɖebǔ mɛ ɔ nɛ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Mi Flín Asì Lɔti Tɔn

Nɛ̌ mǐ ka sixu nyì alɔ nú fɛ́nú Mawu tɔn biba kpò, lee Lɔti sín asì ba kpò gbɔn é ɖɔhun gbɔn? Enyi mǐ ɖ’ayi wu ɖɔ agbaza sín nǔ lɛ jɛ ta yí sín nǔ gbigbɔ tɔn lɛ sí jí ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ ɔ ka lo?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Lǒ E È Dó Dó Sikágankwɛ Wǒ lɛ Wu É Ni Kplɔ́n Nǔ We

Ðò lǒ e Jezu dó dó sikágankwɛ wǒ lɛ wu é mɛ ɔ, mɛ̌ gǎn ɔ kpo mɛsɛntɔ́ lɛ kpo ka nɔte na? Etɛ akwɛ ɔ ka nɔte na?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: JW.ORG Jí Yiyi

Wema e ɖò Azɔ̌wanúgbá Mɛkplɔnkplɔn Tɔn mǐtɔn mɛ lɛ é bǐ wɛ nɔ sɛ́ mɛ dó jw.org jí. Enyi mǐ sixu nɔ yì ɛntɛnɛti jí ɔ, alɔ sixu lɛ́ bí nú mǐ d’eji ɖò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Hwenu E Mawu Na Hwlɛn Mi É Ko Sɛya”

Jezu na wá zaanɖé dìn bo na wà nǔ Mɛhutɔ́ ɖé kpo Mɛhwlɛngantɔ́ ɖé kpo ɖɔhun. Mǐ ɖó na sɔnǔ ɖ’ayǐ ɖò gbigbɔ lixo bonu hwlɛngán mǐtɔn na dó ɖó ganjɛwu.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Ðò Gbesisɔmɛ Bá Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ Ðevo Lɛ

Jehovah kpo Vǐ tɔn kpo nɔ ɖ’ayi huzuhuzu ɖebǔ e jí ye sixu zɔn dó bo dó kú nǔblawu nú gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ é wu.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Jezu Kú Dó Nɔví Towe Lɔmɔ̌ Tamɛ

Jezu sɔ́ gbɛ̀ tɔn dó savɔ̌ dó gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ tamɛ. Nɛ̌ mǐ ka sixu yí wǎn nú nɔví sunnu kpo nɔví nyɔnu mǐtɔn lɛ kpo ɖěɖee nyí hwɛhutɔ́ mǐ ɖɔhun lɛ é Klisu ɖɔhun gbɔn?