Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Tɛ́n Kpɔ́n Bo Ðó Jijɔ Mawu Tɔn Lɛ: Mɛɖesɔhwe

Tɛ́n Kpɔ́n Bo Ðó Jijɔ Mawu Tɔn Lɛ: Mɛɖesɔhwe

NǓ E WU É ÐÒ TAJI É:

  • Mɛɖesɔhwe nɔ zɔ́n bɔ è nɔ vɛ́ kpo Jehovah kpo.​—Ðɛ 138:6

  • Mɛɖesɔhwe nɔ zɔ́n bɔ è nɔ ɖó kancica ɖagbe xá mɛ ɖevo lɛ.​—Fili 2:3, 4

  • Goyiyi nɔ hɛn nǔ gblé dó mɛ wu.​—Nùx 16:18; Eze 28:17

LEE È SIXU BLÓ GBƆN É:

  • Ba wěɖexámɛ lobo zán.​—Ðɛ 141:5; Nùx 19:20

  • Nɔ sɔ́ jlǒ dó wà azɔ̌ klewun klewun lɛ nú mɛ ɖevo lɛ.​—Mt 20:25-27

  • Ma lɔn nú nǔwukpikpé towe lɛ alǒ wǔjɔmɛzɔ́ towe lɛ zɔ́n bonu a huzu goyitɔ́ ó.​—Hlɔ 12:3

Ali tɛ lɛ nu un ka sixu ɖè mɛɖesɔhwe xlɛ́ ɖè hugǎn?

KPƆ́N VIDEO NYÌ ALƆ NÚ NǓ ÐĚÐEE NƆ VƆ́DA NÚ GBEJININƆ LƐ É: GOYIYI Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Etɛ lee mǐ yí gbè nú wěɖexámɛ gbɔn é ka nɔ ɖexlɛ́ dó linlin mǐtɔn wu?

  • Nɛ̌ ɖɛ ka nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ sɔnǔ nú mɛɖesɔhwe gbɔn?

  • Ðɔ ali ɖěɖee nu è nɔ ɖè mɛɖesɔhwe xlɛ́ ɖè lɛ é ɖé lɛ.