Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZEKIYƐLI 28-31

Jehovah Sú Axɔ́ Akɔta Pagáwùn Ðé

Jehovah Sú Axɔ́ Akɔta Pagáwùn Ðé

29:18-20

Enyi Jehovah sú axɔ́ akɔta pagáwùn ɖé ɖó azɔ̌ e é wà é wu ɔ, azɔ̌ e mɛsɛntɔ́ tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ ɖò wiwa n’i wɛ é na lɛ́ sù nukún tɔn mɛ hugǎn mɔ̌.

NǓ E BABILƆNU WÀ É

É ján gò dó Tíi

NǓ E UN WÀ LƐ É

Ahwan alɔkpa tɛ fun wɛ un ka ɖè ɖò gbigbɔ lixo?

NǓ E BABILƆNU DÓ SAVƆ̌ LƐ É

  • É ján gò dó Tíi nú xwè 13

  • Sɔja Babilɔnu tɔn lɛ mɔ wuvɛ̌ ɖò agbaza mɛ

  • Babilɔnunu lɛ mɔ lè ɖě ǎ

NǓ E UN DÓ SAVƆ̌ LƐ É

Nǔ tɛ lɛ un ka dó savɔ̌ ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ?

LEE JEHOVAH SÚ AXƆ́ BABILƆNU GBƆN É

Jehovah sɔ́ Ejipu dó sú axɔ́ ɛ

LEE JEHOVAH SÚ AXƆ́ MÌ GBƆN É

Nɛ̌ Jehovah ka sú axɔ́ mì gbɔn?