Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Hwetɛnu Un ka Sixu Nyí Gbexosin-Alijitɔ́ Alɔgɔtɔ́ Tɔn Ðò Sun E Ja lɛ É Mɛ?

Hwetɛnu Un ka Sixu Nyí Gbexosin-Alijitɔ́ Alɔgɔtɔ́ Tɔn Ðò Sun E Ja lɛ É Mɛ?

Tɛmpli e Ezekiyɛli mɔ ɖò nǔmimɔ mɛ é xlɛ́ ɖɔ togun Jehovah tɔn na na nǔ kpo jlǒ kpo. Nɛ̌ mǐɖesunɔ ka sixu ɖ’alɔ ɖ’emɛ bo kpa susu nú Jehovah gbɔn?​—Eb 13:15, 16.

Ali ɖagbe ɖokpo wɛ nyí ɖɔ è ni nyí gbexosin-alijitɔ́ alɔgɔtɔ́ tɔn. Sun gègě wɛ ɖò xwè sinsɛnzɔ́ tɔn 2018 tɔn mɛ bo ɖó Síbígbe alǒ Aklunɔzángbe atɔ́ɔ́n. Enɛ na d’alɔ mɛ ɖěɖee nɔ wà agbazazɔ́ hwebǐnu, bɔ aklunɔzán gblamɛ fifo jɛn ye nɔ ɖ’alɔ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ lɛ é tawun. Gɔ́ na ɔ, wɛnjlatɔ́ lɛ sixu jló bo zán ganxixo 30 alǒ 50 ɖò Mars kpo Avril kpo, kpodo sun e mɛ nukúnkpénuwutɔ́ lɛdo tɔn na wá ba agun ɔ kpɔ́n é kpo mɛ.

Enyi ninɔmɛ mǐtɔn ma lɔn bonu mǐ ɖ’alɔ ɖò sinsɛnzɔ́ gbexosin-alijitɔ́ alɔgɔtɔ́ tɔn mɛ ǎ ɔ ka lo? É ɖò gaàn ɖɔ mǐ sixu tɛ́n kpɔ́n bɔ sinsɛnzɔ́ mǐtɔn na kpɔ́n te d’eji, bɔ ganxixo nabi e mǐ na bló é sixu lɛ́ jɛji lɔ. Ðebǔ wɛ ninɔmɛ mǐtɔn na bo tlɛ cí ɔ, wǎn e mǐ yí nú Jehovah é ni sísɛ́ mǐ bonu mǐ ni na ɛ nǔ ɖagbe hugǎn e mǐ ɖó é ɖò xwè sinsɛnzɔ́ tɔn 2018 tɔn mɛ!​—Oz 14:3.

Nɛ̌ un ka sixu nɔ ɖókan dó nǔ wu Sabina Hernández ɖɔhun gbɔn?

KPƆ́N VIDEO KPO ALƆDO JEHOVAH TƆN KPO Ɔ, UN NƆ ÐIBLA BLÓ NǓ BǏ Ɔ, ENƐ GUDO HǓN, NǍ XÓSIN NÚ NÙKANBYƆ ELƆ LƐ:

  • Etɛ ka sísɛ́ Sabina bɔ é w’azɔ̌ d’eji ɖò sinsɛnzɔ́ Jehovah tɔn mɛ?

  • Nɛ̌ kpɔ́ndéwú Sabina tɔn ka dó wusyɛn lanmɛ nú we gbɔn?

  • Ðò xwè sinsɛnzɔ́ tɔn 2018 tɔn mɛ ɔ, sun ɖětɛ alǒ ɖětɛ lɛ mɛ a ka sixu nyí gbexosin-alijitɔ́ alɔgɔtɔ́ tɔn ɖè?