Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZEKIYƐLI 39-41

Tɛmpli E Ezekiyɛli Mɔ Ðò Nǔmimɔ Mɛ É kpo Hwi Kpo

Tɛmpli E Ezekiyɛli Mɔ Ðò Nǔmimɔ Mɛ É kpo Hwi Kpo

40:10, 14, 16

  • Mɛcɔ́tɔ́xɔ lɛ kpo agba alǒ dotín ɖaxó ɖaxó lɛ kpo flín mǐ ɖɔ nugbodòdó Jehovah tɔn e kúnkplá sinsɛn-biblo mimɛ̌ ɔ lɛ é ɖò taji tawun

  • Kanbyɔ hwiɖée ɖɔ, ‘Ali tɛ lɛ nu un ka sixu tɛ́ dó nugbodòdó ɖaxó Jehovah tɔn e ɖò xwi jí lɛ é wu ɖè?’