Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

RÉVEILLEZ-VOUS!

Nùkanbyɔ: Nɛ̌ mǐ ka sixu zán hwenu mǐtɔn ɖó jlɛ̌ jí gbɔn?

Wemafɔ: Nùt 4:6

Nùxwlémɛ: Réveillez-vous! elɔ ɖè wě ɖagbe ɖé lɛ xá mǐ dó nǔ e na nɔ mya nukún nú mǐ jɛ nukɔn lɛ é wu.

KPLƆ́N NUGBǑ Ɔ MƐ

Nùkanbyɔ: Etɛwu mǐ ka ɖò ayikúngban jí?

Wemafɔ: Ðɛ 37:29

Nugbǒ: Mawu dá gbɛtɔ́ lɛ bɔ ye na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi ɖò ayikúngban jí.

WƐNÐAGBE ÐÉ SÍN MAWU GƆ́N!

Nùkanbyɔ: Fitɛ mǐ ka sixu mɔ wɛnɖagbe ɖè bɔ mi ka lin? [Xlɛ́ ɛ video A ka Jló Na Sè Wɛnɖagbe ɖé À? ɔ]

Wemafɔ: Eza 52:7

Nùxwlémɛ: Alɔnuwema elɔ xwlé “nyɔna wɛn” mɛ, ɖó Biblu mɛ wɛ wɛn e ɖ’emɛ é gosin wutu.

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.