Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Janvier 2016

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

È Jɔwu Mǐ Bɔ Mǐ Na Gbá Nɔtɛn Sinsɛn Nugbǒ ɔ Tɔn lɛ Bo Wlíbò nú Ye

È Jɔwu Mǐ Bɔ Mǐ Na Gbá Nɔtɛn Sinsɛn Nugbǒ ɔ Tɔn lɛ Bo Wlíbò nú Ye

Tɛmpli Jehovah tɔn gbigbá byɔ azɔ̌ gègě kpo akwɛzinzan gègě kpo. É ɖò mɔ̌ có, Izlayɛli-ví lɛ nɔ gudo nú azɔ̌ ɔ kpo kanɖodonǔwu kpo. (1Tan 29:2-9; 2Tan 6:7, 8) Ee Izlayɛli-ví lɛ gbá tɛmpli ɔ fó é ɔ, bò e ye wlí na é ɖè lee nǔ gbigbɔ tɔn lɛ nɔ mya nukún nú ye kpo é gbɔ kpo gbɔn é xlɛ́. (2Ax 22:3-6; 2Tan 28:24; 29:3) Égbé ɔ, Klisanwun lɛ nɔ zán hwenu gègě bo nɔ lɛ́ dó gǎn tawun dó gbá Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn lɛ kpo Kpléɖókpɔ́ Sín Xɔ lɛ kpo na, bo nɔ hɛn ye ɖó mimɛ̌ jí, lobo nɔ lɛ́ wlíbò nú ye. É ɖò mɔ̌ có, azɔ̌wiwa xá Jehovah ɖò ali enɛ nu nyí wǔjɔmɛ ɖaxó ɖé, bo lɛ́vɔ nyí sinsɛnzɔ́ mímɛ́ mǐtɔn sín akpáxwé ɖé.—Ðɛ 127:1; Nǔ 7:15.

LEE A SIXU Ð’ALƆ Ð’EMƐ GBƆN LƐ É:

  • Nɔ jla nǔ lɛ ɖó ɖò kplé lɛ bǐ gudo. Enyi ninɔmɛ towe zɔ́n bonu a ma sixu nɔ sɛ̀ tɛn mɔ̌ ǎ hǔn, wà nǔ e wu a kpé é bo jla fí e lɛlɛ̌ dó wé é ɖó.

  • Nɔ ɖ’alɔ ɖò tuto e è bló bo na dó hɛn Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn ɖó mimɛ̌ jí bo wlíbò na é mɛ. Alɔ gègě xísí dó azɔ̌ ɔ nɔ zɔ́n bɔ è nɔ mɔ awǎjijɛ b’ɛ nɔ lɛ́ bɔwǔ.lv 92-93 akpá. 18.

  • Nɔ na akwɛ dó nɔ gudo na. Nú è na bo tlɛ na “akwɛ kpɛví kpɛví wè” bonu é ka nyí kpo ayi bǐ kpo ɔ, xomɛ Jehovah tɔn nɔ hun.—Mk 12:41-44.

  • Nɔ zé hwiɖée jó bo nɔ ɖ’alɔ ɖò yɛhwexɔsuɖuto ɔ sín xɔ lɛ gbigbá kpo ye vívɔ́ jla ɖó kpo mɛ, enyi ninɔmɛ towe lɔn nú we ɔ nɛ. É byɔ ɖɔ è ni tuùn xɔgbigbázɔ́ cobo na ɖ’alɔ ɖ’emɛ ǎ.