Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

Lee È Sixu Zán Alɔnuwema Wɛnɖagbe Dó Kplɔ́n Biblu Mɛ Gbɔn É

Lee È Sixu Zán Alɔnuwema Wɛnɖagbe Dó Kplɔ́n Biblu Mɛ Gbɔn É
  1. Xà nùkanbyɔ e è wlan kpo wekwín tlitli kpo bɔ nǔlɛnkwín ɖò nukɔn na é bonu xwétɔ́ ɔ ni dó sixu sɔ́ ayi ɖó nǔ taji ɔ jí.

  2. Xà akpáxwé e ɖò glɔ tɔn é.

  3. Xà wemafɔ e kpá è wlan xà dó lɛ é, bo zán nùkanbyɔ e è cyan ganji lɛ é dó d’alɔ xwétɔ́ ɔ, bonu é ni mɔ lee wemafɔ lɛ na sìnkɔn nú nùkanbyɔ e nukɔn nǔlɛnkwín ɖè é gbɔn é.

  4. Enyi akpáxwé ɖevo lɛ ɖò nùkanbyɔ ɔ glɔ hǔn, vɔ̌ nǔ 2gɔ́ ɔ kpo 3gɔ́ ɔ kpo bló. Enyi video ɖé ɖò jw.org jí bo sɔgbe xá nùkanbyɔ e nukɔn nǔlɛnkwín ɖè é hǔn, xò nú mɛ ɔ ɖò xóɖɔɖókpɔ́ ɔ hwenu.

  5. Bo na dó sixu kpɔ́n ɖɔ xwétɔ́ ɔ mɔ nukúnnú jɛ nǔ taji ɔ wu à jí hǔn, byɔ ɛ ɖɔ é ni na sìnkɔn nú nùkanbyɔ e nukɔn nǔlɛnkwín ɖè é.