Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Aluùnsun 4-10

2 TAN 29-32

Aluùnsun 4-10
 • Han 114 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jehovah Sinsɛn Nɔ Byɔ Gǎndido”: (Cɛju 10)

  • 2 Tan 29:10-17—Ezekiyasi vɔ́ sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ zé ɖ’ayǐ kpo kanɖodonǔwu kpo

  • 2 Tan 30:5, 6, 10-12—Ezekiyasi ylɔ ayijlɔjlɔnɔ lɛ bǐ ɖɔ ye ni kplé bá sɛ̀n Mawu

  • 2 Tan 32:25, 26—Ezekiyasi jó goyiyi dó bo sɔ́ éɖée hwe (w05-EG 15/10 25 akpá. 20)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • 2 Tan 29:11—Kpɔ́ndéwú ɖagbe tɛ Ezekiyasi ka zé ɖ’ayǐ dó nǔ e ɖó na mya nukún lɛ é wu? (w13-EG 15/11 17 akpá. 6-7)

  • 2 Tan 32:7, 8—Afɔ taji hugǎn tɛ mǐ ka sixu ɖè bá dó sɔnǔ nú tagba sɔgudo tɔn lɛ? (w13-EG 15/11 20 akpá. 17)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu xixa: 2 Tan 31:1-10 (Cɛju 4)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Sɔnǔ nú Nùxwlémɛ Sun Elɔ Tɔn Lɛ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò Atɔxwɛ Xwíxwlémɛ sín video nukɔntɔn ɔ; enɛ gudo hǔn, ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí. Tɛɖɛ̌ lee wɛnjlatɔ́ ɔ sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te gbɔn é jí. Blǒ nǔ ɖokpo ɔ nú Atɔxwɛ ɔ sín nùxwlémɛ wegɔ ɔ kpo alɔnuwema Wɛnɖagbe ɔ tɔn kpo. Ðɔ xó dó “Lee È Sixu Zán Alɔnuwema Wɛnɖagbe Dó Kplɔ́n Biblu Mɛ Gbɔn É” jí. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú wɛnjlatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni sɔnǔ nú nùxwlémɛ yeɖesunɔ tɔn lɛ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 127

 • È Jɔwu Mǐ Bɔ Mǐ Na Gbá Nɔtɛn Sinsɛn Nugbǒ ɔ Tɔn lɛ Bo Wlíbò nú Ye”: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Byɔ mɛ e ɖ’alɔ ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn gbigbá mɛ kpɔ́n lɛ é ɖɔ ye ni ɖɔ xó dó awǎjijɛ e ye mɔ lɛ é jí. Kàn nǔ byɔ nɔví sunnu e nɔ kpé nukún dó Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn hinhɛn ɖó mimɛ̌ jí wu é klewun, bonu é ni tinmɛ tuto e agun ɔ nɔ xwedó lɛ é.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: ia wemata 6 akpá. 1-14 (Cɛju 30)

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 142 kpo Ðɛ Kpo

  Nùflínmɛ: Kɛnklɛn xò han yɔyɔ̌ ɔ azɔn ɖokpo hwɛ̌, enɛ gudo hǔn, agun ɔ ni xwedó nùxixo ɔ bo jì.