Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ƐSIDLASI 6-10

Mɛsɛntɔ́ Jlǒɖotɔ́ lɛ Ba Wɛ Jehovah Ðè

Mɛsɛntɔ́ Jlǒɖotɔ́ lɛ Ba Wɛ Jehovah Ðè

Ɛsidlasi bló tuto lɛ bo na lɛkɔ yì Jeluzalɛmu

7:6, 22; 8:26, 27

  • Dada Aatazɛɛzɛsi na gbè Ɛsidlasi ɖɔ é ni lɛkɔ yì Jeluzalɛmu bo jɛhun dó Jehovah sinsɛn jí ɖò dɔ̌n

  • Dada ɔ na Ɛsidlasi “nǔ e é nɔ byɔ ɛ lɛ bǐ” b’ɛ na zán dó gbá xɔ Jehovah tɔn na: siká, kpatagan, blěe, vɛɛn, ami kpo jɛ kpo bɔ bǐ hú ɖɔ̌la Amɛlika tɔn égbé tɔn livi kantɔn ko (hugǎn 80 000 000 000F CFA)

Ɛsidlasi ɖeji dó Jehovah wu ɖɔ é na nya xɛ ɖò mɛsɛntɔ́ Tɔn lɛ jí

7:13; 8:21-23

  • Kɔlilɛ yì Jeluzalɛmu na vɛwǔ

  • Ali e ye sixu ko gbɔn é lín nú kilomɛtlu 1600 mɔ̌ bɔ ayǐ ɔ jí lɛ́ dó xɛsi

  • Ye xɔ sun 4 mɔ̌ ɖò ali jí

  • Mɛ e lɛkɔ yì Jeluzalɛmu lɛ é ɖó hudo nùɖiɖi e lidǒ é, kàn ɖiɖó dó sinsɛn nugbǒ ɔ wu kpo akɔnkpinkpan kpo tɔn

NǓ E ƐSIDLASI HƐN YÌ É . . .

Siká kpo kpatagan kpo bɔ bǐ da gan hú gankwɛ 750 alǒ ajinakú Aflika tɔn ɖaxó ɖaxó 3 mɔ̌ sín kpinkpɛn!

NǓ E GBÒ MƐ E LƐKƆ LƐ É . . .

Ajotɔ́ gbɛ̌ta lɛ, axeko, gběkanlin baɖabaɖa lɛ