Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema  |  Janvier 2016

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ƐSIDLASI 1-5

Jehovah Nɔ Ðè Akpá E É Dó lɛ É

Jehovah Nɔ Ðè Akpá E É Dó lɛ É
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

Jehovah d’akpá ɖɔ sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ na lɛ́vɔ bɛ́ ɖò tɛmpli Jeluzalɛmu tɔn mɛ. Amɔ̌, ee ye lɛkɔ sín kannumɔgbenu ɖò Babilɔnu é ɔ, tagba gègě fɔ́n, kaka jɛ gbeta e dada ɖetɔ́n bo ɖó xɔgbigbázɔ́ ɔ te é jí. Mɛ gègě ɖi xɛsi ɖɔ azɔ̌ ɔ kún sɔ́ na fó gbeɖé ó.

 1. 537 J.H.M. mɔ̌

  Silusi ɖè gbeta tɔ́n ɖɔ è ni vɔ́ tɛmpli ɔ gbá

 2. 3:3

  Sun tɛnwegɔ ɔ

  È mɛ vɔsakpe ɔ; savɔ̌ vovo lɛ

 3. 3:10, 11

  536 J.H.M.

  È dó dǒ ɔ dò

 4. 4:23, 24

  522 J.H.M.

  Dada Aatazɛɛzɛsi ɖó xɔgbigbázɔ́ ɔ te

 5. 5:1, 2

  520 J.H.M.

  Zakalíi kpo Ajée kpo dó wusyɛn lanmɛ nú togun ɔ ɖɔ ye ni vɔ́ xɔgbigbázɔ́ ɔ bɛ́

 6. 6:15

  515 J.H.M.

  È gbá tɛmpli ɔ fó