Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Aluùnsun 18-24

ƐSIDLASI 1-5

Aluùnsun 18-24
 • Han 85 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jehovah Nɔ Ðè Akpá E É Dó lɛ É”: (Cɛju 10) [Xò video Xónusɔ́ɖóte Ɛsidlasi Tɔn ɔ.]

  • Ɛsidla 3:1-6—Jehovah sín nǔɖɔɖ’ayǐ lɛ nɔ gɔn jijɛ gbeɖé ǎ (w06-EG 15/1 19 akpá 2.)

  • Ɛsidla 5:1-7—Jehovah sixu d’afɔ ninɔmɛ lɛ mɛ bonu togun tɔn na ɖó ɖuɖeji (w06-EG 15/1 19 akpá. 4; w86-F 15/1 9 akpá. 2; w86-F 1/2 29 gbàví)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Ɛsidla 1:3-6—Izlayɛli-ví e ma zé yeɖée jó bo lɛkɔ yì Jeluzalɛmu ǎ lɛ é ɔ, etɛwu é ma ka nyí ɖɔ nùɖiɖi yetɔn wɛ vɔ́da dandan ǎ? (w06-EG 15/1 17 akpá. 5; 19 akpá. 1)

  • Ɛsidla 4:1-3—Aniwu è ka gbɛ́ alɔdómɛ ɔ? (w06-EG 15/1 19 akpá. 3)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu xixa: Ɛsidla 3:10–4:7 (Cɛju 4)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Nukɔntɔn E A Mɔ Mɛ ɔ É: (Cɛju 2) Xwlé Atɔxwɛ yaɖeyaɖe ɔ Flansegbe alǒ Gungbe tɔn sín xota gudo tɔn ɔ mɛ. Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) Blǒ mɛ e è xwlé Atɔxwɛ yaɖeyaɖe ɔ Flansegbe alǒ Gungbe tɔn sín xota gudo tɔn ɔ, b’ɛ yí ganji é ɖé bibakpɔ́n sín wazexlɛ́. Sɔ́ mɛbakpɔ́n e na bɔ d’ewu é sín nu ɖó te.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) Blǒ wazexlɛ́ Biblu kplɔnkplɔn ɖé tɔn. (bh 20-21 akpá. 6-8)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 40

 • “É Na Na Nǔ Enɛ lɛ Bǐ Mi”: (Cɛju 5) Xóɖiɖɔ dó Matie 6:33 kpo Luki 12:22-24 kpo jí. Byɔ wɛnjlatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni ɖɔ nǔ ɖěɖee ye ko mɔ kpɔ́n bɔ Jehovah ɖè akpá e é dó ɖɔ enyi è sɔ́ Axɔsuɖuto ɔ ɖó tɛn nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, emi na kpé nukún dó hudo agbaza tɔn mɛtɔn lɛ wu é.

 • Xó Towe Nɔ Nyí “‘Ɛɛn’ Bo Lɛ́ Nyí ‘Eǒ’” Wɛ À? (Cɛju 10) Xóɖɔɖókpɔ́. (w14-EG 15/3 30-32).

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: ia wemata 17 akpá. 1-14 (Cɛju 30)

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 41 kpo Ðɛ Kpo