Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | 2 TAN 33-36

Kɔlilɛ Sín Hwɛ Mɛtɔn Gudo Nugbǒ Nugbǒ Nɔ Xɔ Akwɛ Ðò Jehovah Nukúnmɛ

Kɔlilɛ Sín Hwɛ Mɛtɔn Gudo Nugbǒ Nugbǒ Nɔ Xɔ Akwɛ Ðò Jehovah Nukúnmɛ
XLƐ́

AXƆSU MANASÉE

Jehovah tin bɔ Asilíinu lɛ wlí i bo dó gɛdɛ ɛ sɔyi Babilɔnu

JƐ NUKƆN NÚ WLÌWLÍ TƆN

 • Bló vɔsakpe lɛ nú nǔmɛsɛn lɛ

 • Sɔ́ vǐ éɖesunɔ tɔn lɛ dó savɔ̌ na

 • Kɔn xomɛvɔnɔ sín hun kɔn nyì ayǐ

 • Jɛhun dó awovinúwiwa lɛ jí gbɔn akɔta ɔ bǐ mɛ

È ÐÈ É NYITE GUDO É

 • Sɔ́ éɖée hwe bǐ

 • Xoɖɛ sɛ́dó Jehovah; savɔ̌ vovo lɛ

 • Ðè vɔsakpe nǔmɛsɛn lɛ tɔn síìn

 • Byɔ akɔta ɔ ɖɔ ye ni sɛ̀n Jehovah

JOZIYASI

AXƆSUÐUÐU TƆN HWENU

 • Ba Jehovah

 • Slá wǔ nú Judáa kpo Jeluzalɛmu kpo

 • Bló xɔ Jehovah tɔn ɖó; è mɔ Sɛ́nwema ɔ