Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

ATƆXWƐ

Nùkanbyɔ: Enyi mɛ bǐ zán gbɛ̀ sɔgbe xá nugbodòdó Biblu tɔn elɔ ɔ, mi ka lin ɖɔ gbɛ̀ ɔ mɛ na nyɔ́ nɔ à?

Wemafɔ: Ebl 13:18

Nùxwlémɛ: Biblu dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ni nɔ ɖɔ nugbǒ ɖò nǔ bǐ mɛ. Enɛ wu ɔ, nugbǒɖiɖɔ kúnkplá gbɛzán mǐtɔn sín akpáxwé lɛ bǐ. Nǔ e jí Atɔxwɛ elɔ ɖɔ xó dó é nɛ.

ATƆXWƐ (Flansegbe alǒ Gungbe tɔn sín wexwɛ gudo tɔn)

Nùkanbyɔ: Un jló na tuùn nǔ e mi lin dó nùkanbyɔ elɔ wu é. [Xà nùkanbyɔ nukɔntɔn ɔ.] Mɛɖé lɛ ɖi nǔ ɖɔ mǐ nɔ yì nɔ gbɛ̀ ɖò fí ɖevo, bɔ mɛ ɖevo lɛ ka nɔ ɖɔ ɖɔ kú wɛ nyí vivɔ nǔ bǐ tɔn. Etɛ midɛɛ lɛ ka ɖi nǔ na?

Wemafɔ: Nùnywɛtɔ́xó 9:5

Nùxwlémɛ: Xota elɔ tinmɛ nǔ ɖevo lɛ dó nǔ e Biblu ɖɔ dó xó enɛ wu é jí. Mi sixu xà, bonu hweɖevonu ɔ mǐ na ɖɔ xó d’eji.

WƐNÐAGBE ÐÉ SÍN MAWU GƆ́N!

Nùxwlémɛ: Un wá gɔ̌n mitɔn bo jló na ɖɔ tuto Biblu kplɔnkplɔn vɔ̌nu tɔn mǐtɔn nú mi. Alɔnuwema elɔ xlɛ́ fí e mi sixu mɔ xósin nú nùkanbyɔ taji lɛ ɖè ɖò Biblu mitɔn mɛ é.

Nùkanbyɔ: Mi ka ko xà Biblu kpɔ́n à? Mi nú ma xlɛ́ mi lee nùkplɔnkplɔn alɔnuwema elɔ tɔn lɛ bɔkun sɔ é. [Mi ba dò nú nùkanbyɔ 1 nùkplɔnkplɔn 2gɔ́ ɔ tɔn.]

Wemafɔ: Nǔ 4:11

NÙXWLÉMƐ HWIÐESUNƆ TƆN

Zǎn kpɔ́ndéwú e wá yì lɛ é dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn.