Nɔví nyɔnu wè ɖò alɔnuwema Wɛnɖagbe xwlé mɛ wɛ ɖò Madagascar

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Janvier 2016

Wema lɛ Xwíxwlémɛ

Lee è sixu xwlé xójlawema Atɔxwɛ kpo Réveillez-vous! kpo gɔ́ nú alɔnuwema Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n! mɛ gbɔn é sín kpɔ́ndéwú ɖé lɛ. Zǎn kpɔ́ndéwú lɛ dó sɔnǔ nú nùxwlémɛ hwiɖesunɔ tɔn lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jehovah Sinsɛn Nɔ Byɔ Gǎndido

Dǒ nukún lee Axɔsu Ezekiyasi ɖókan dó sinsɛn nugbǒ ɔ vívɔ́ ɖ’ayǐ wu gbɔn é mɛ kpɔ́n. Zǎn akpataxwi nǔtinmɛ tɔn, ɖiɖe tò tɔn kpo hwenu e nǔ lɛ jɛ é kpo ɖò 2 Tan 29-30 mɛ.

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

Lee È Sixu Zán Alɔnuwema Wɛnɖagbe Dó Kplɔ́n Biblu Mɛ Gbɔn É

Wlɛnwín e bɔwǔ bɔ è sixu xwedó bo zǎn alɔnuwema Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n! dó kplɔ́n Biblu xá mɛ b’ɛ kpa mɛ é atɔ́ɔ́n.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

È Jɔwu Mǐ Bɔ Mǐ Na Gbá Nɔtɛn Sinsɛn Nugbǒ ɔ Tɔn lɛ Bo Wlíbò nú Ye

Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖè kanɖodonǔwu kpo wanyiyi kpo xlɛ́ nú sinsɛnzɔ́ mímɛ́ ɔ ɖò nɔtɛn sinsɛn-biblo tɔn mǐtɔn lɛ gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Kɔlilɛ Sín Hwɛ Mɛtɔn Gudo Nugbǒ Nugbǒ Nɔ Xɔ Akwɛ Ðò Jehovah Nukúnmɛ

Kɔ e Axɔsu Manasée lɛ́ sín hwɛ tɔn lɛ gudo nugbǒ nugbǒ é hɛn lè gègě wá. Jlɛ̌ lee é ɖu gǎn gbɔn cobɔ è wlí i hɛn yì Babilɔnu é dó lee é ɖu gbɔn ɖò te jijɛ tɔn gudo é wu. (2 Tan 33-36)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Jehovah Nɔ Ðè Akpá E É Dó lɛ É

Hwenu e nǔ e ɖò Ɛsidlasi 1-5 mɛ lɛ é jɛ dó é. Nǔ gègě jló na sú ali dó Jwifu lɛ có, ye lɛkɔ sín Babilɔnu, bo vɔ́ sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ zé ɖ’ayǐ, lobo vɔ́ tɛmpli ɔ gbá.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Mɛsɛntɔ́ Jlǒɖotɔ́ lɛ Ba Wɛ Jehovah Ðè

Ɛsidlasi kpo mɛ e zɔn xá ɛ yì Jeluzalɛmu lɛ é kpo ɖó hudo nùɖiɖi e lidǒ é, kàn ɖiɖó dó sinsɛn nugbǒ ɔ wu kpo akɔnkpinkpan kpo tɔn. Zǎn ɖiɖe ɔ kpo ɖiɖe tò tɔn ɔ kpo dó dó nukún tomɛyiyi yetɔn mɛ kpɔ́n na.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Mɛbakpɔ́n Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te

Wlɛnwín e na zɔ́n bɔ mɛ e ɖó jló nú nugbǒ Biblu tɔn lɛ é bibakpɔ́n na kpa mɛ é atɔn.