Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé

XLƐ́