Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 99

Mǐ Nyí Nɔví Wɔbuwɔbu

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mǐ Nyí Nɔví Wɔbuwɔbu
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Nǔɖexlɛ́mɛ 7:9, 10)

 1. 1. Mǐ nyí nɔví wɔbuwɔbu,

  Bo yì livi mɔkpan,

  Mǐ mɛ bǐ wɛ ɖò gbeji,

  Bo nyí kúnnuɖetɔ́.

  Mǐ nyí nɔví bo sukpɔ́,

  Bo ɖò jijɛji wɛ,

  Mǐ gosin awa vovo lɛ xwé,

  Bo nɔ kpa Jah ɖó kpɔ́.

 2. 2. Mǐ nyí nɔví wɔbuwɔbu,

  Bo nɔ jla “nyɔna wɛn,”

  Ðó mɛ gègě jló na sè;

  Mǐ nɔ jla gbɔn fí bǐ.

  Mǐ ɖò wɛn ɔ jla wɛ ɔ,

  Mǐ sixu wá flú bǐ,

  Vǐ Jah tɔn ka nɔ fá kɔ nú mǐ;

  É nɔ na fífá mǐ.

 3. 3. Mǐ nyí nɔví wɔbuwɔbu,

  Bo ɖ’ayijayǐ mɛ,

  Mǐ nɔ sɛ̀n Jah zǎn kéze,

  Ð’ayikúngban jí fí.

  Mǐ nyí mɛ wɔbuwɔbu,

  Mǐ nɔ jla wɛnɖagbe,

  Bo huzu azɔ̌gbɛ́ Mawu tɔn;

  Mǐ nɔ kpa susu n’i.