Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 98

Biblu ɔ, Mawu Gɔ́n Wɛ É Gosin

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Biblu ɔ, Mawu Gɔ́n Wɛ É Gosin
XLƐ́

(2 Timɔtée 3:16, 17)

 1. 1. Biblu cí weziza ɖɔhun,

  Bo nɔ xlɛ́ ali gbɛtɔ́.

  Nú mǐ xwedó xó tɔn lɛ ɔ,

  Nugbǒ tɔn lɛ na tún kàn mǐ.

 2. 2. Mawu bló bɔ mǐ ɖó Xó tɔn,

  B’ɛ nɔ kplɔ́n jlǒ tɔn lɛ mǐ;

  Nɔ sísɛ́ mǐ dó ɖagbe kɔn,

  É bló bɔ mǐ lɛ́ nyɔ́ mɛ kplɔ́n.

 3. 3. Xó Mawu tɔn enɛ wɛ zɔ́n,

  Bɔ mǐ wá tuùn wanyi tɔn.

  Nú mǐ nɔ xà gbè bǐ gbè ɔ,

  Mǐ na nɔ ali Jah tɔn jí.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 119:105; Nùx. 4:13.)