Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 97

Xó Mawu Tɔn Wɛ Nyí Tɔn Bɔ È Na Nɔ Gbɛ̀

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Xó Mawu Tɔn Wɛ Nyí Tɔn Bɔ È Na Nɔ Gbɛ̀
XLƐ́

(Matie 4:4)

 1. 1. Enyi gbɛtɔ́ na nɔ gbɛ̀ ɔ,

  Xó Jah tɔn wɛ na zɔ́n.

  Nǔ kɛɖɛ wɛ mǐ na ɖu ǎ;

  Mǐ ɖó na kplɔ́n Xó tɔn.

  Dìn hwɛ̌ ɔ, mǐ na ɖó fífá;

  Nyɔna na lɛ́ wá sɔ.

  (HANYÍYÍ)

  Nǔ kɛɖɛ wɛ mǐ na ɖu ǎ;

  Xó Jah tɔn ɖò taji.

  É nɔ d’alɔ mǐ gbè bǐ gbè;

  Xó Jah tɔn ɖò taji.

 2. 2. Mɛ hwexónu tɔn lɛ sín tan

  Ðò Xó Mawu tɔn mɛ.

  Ye nɔ gbeji bo lɛ́ kpankɔ́n,

  Dó ɖè nùɖiɖi xlɛ́.

  Nú mǐ xà tan yetɔn lɛ ɔ,

  Mǐ nɔ ɖ’akɔnkpinkpan.

  (HANYÍYÍ)

  Nǔ kɛɖɛ wɛ mǐ na ɖu ǎ;

  Xó Jah tɔn ɖò taji.

  É nɔ d’alɔ mǐ gbè bǐ gbè;

  Xó Jah tɔn ɖò taji.

 3.  3. Mǐ nɔ xà Xó Mawu tɔn ɔ,

  É na dó gbɔ nú mǐ.

  Mǐ nɔ mɔ nùnywɛ dó ɖu ɖò

  Tɛnkpɔn mǐtɔn lɛ jí.

  Nǔ e mǐ xà bo sè lɛ é

  Ni xɔ akwɛ nú mǐ.

  (HANYÍYÍ)

  Nǔ kɛɖɛ wɛ mǐ na ɖu ǎ;

  Xó Jah tɔn ɖò taji.

  É nɔ d’alɔ mǐ gbè bǐ gbè;

  Xó Jah tɔn ɖò taji.

(Lɛ̌ kpɔ́n Joz. 1:8; Hlɔ. 15:4.)