Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 96

Wema Mawu Tɔn, Dɔkun Ðé

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Wema Mawu Tɔn, Dɔkun Ðé
XLƐ́

(Nùnywɛxó 2:1)

 1. 1. Wema ɖé tíìn bɔ xó e ɖ’emɛ lɛ é

  Nɔ na fífá, kpo nukúnɖiɖo kpo.

  Xó tɔn lɛ ɖó hlɔnhlɔn tawun b’ɛ vɛ́ jlɛ́;

  É nɔ na nukúnɖiɖo, kpo gbɛ̀ kpo.

  Wema xɔ akwɛ enɛ wɛ nyí Biblu.

  Jah wɛ d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ bɔ ye wlan.

  Mɛ enɛ lɛ yí wǎn nú Tɔ́ Jehovah,

  Bɔ gbigbɔ tɔn d’alɔ ye bɔ ye wlan.

 2. 2. Ye wlan lee Jehovah dá nǔ lɛ gbɔn é,

  É zán hlɔnhlɔn tɔn dó dá wɛkɛ ɔ.

  Ye lɛ́ ɖɔ lee Adamu hu hwɛ gbɔn é,

  Kpo lee Palaɖisi bú gbɔn é kpo.

  Ye lɛ́ ɖɔ wɛnsagun ɖé sín xó nú mǐ;

  É fɔ́n gǔ dó acɛ Mawu tɔn jí.

  Gǔfínfɔ́n enɛ dɔn wuvɛ̌ ɖaxó wá,

  Jehovah ka na ɖu ɖ’eji zaanɖé.

 3.  3. Mǐ ɖó hwɛjijɔ ɖé bo na j’awǎ dìn:

  Jehovah kp’acɛ gbɔn Vǐ tɔn gblamɛ.

  Bɔ mǐ nɔ jla Axɔsuɖuto ɔ dìn,

  Bo nɔ jla nyɔna tɔn lɛ gbɛtɔ́ lɛ.

  Biblu mɛ wɛ wɛnɖagbe enɛ lɛ ɖè;

  Mǐ ni bo ɖu nùɖuɖu ɖagbe lɛ.

  É nɔ na fífá e vɛ́ jlɛ́ é gbɛtɔ́;

  Mɛ bǐ ni wá kije dɔkun enɛ.

(Lɛ̌ kpɔ́n 2 Tim. 3:16; 2 Pi. 1:21.)