Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 95

Weziza ɔ Ðò Hìnhɔ́n D’eji Wɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Weziza ɔ Ðò Hìnhɔ́n D’eji Wɛ
XLƐ́

(Nùnywɛxó 4:18)

 1. 1. Gbeyiɖɔ lɛ jló tawun bá tuùn Klisu,

  Ee na hwlɛn nùɖíɖó lɛ gán é.

  Gbigbɔ mímɛ́ xlɛ́ ɖɔ Mɛsiya na wá,

  Bo na hun hwlɛngán ’li ɔ nú mǐ.

  Hwe ɔ nu ko sù, b’ɛ ko ɖ’acɛ kpa wɛ;

  Xlɛ̌ fí ɖiɖe tɔn tɔn jɛ wě.

  Wǔjɔmɛ wɛ ɖɔ mǐ tuùn nǔ enɛ lɛ;

  Wɛnsagun lɛ lɔ tlɛ ba na tuùn!

  (HANYÍYÍ)

  Ali mǐtɔn wá zawě bǐ dìn;

  Mǐ ɖò hwemɛ weziza nu.

  Kpɔ́n nǔ e Jah nɔ hun xlɛ́ lɛ é;

  É wɛ ɖò ali xlɛ́ mǐ wɛ.

 2. 2. Aklunɔ mǐtɔn sɔ́ deví ɖagbe ɖé,

  B’ɛ nɔ na nùɖuɖu mǐ ganji.

  Weziza nugbǒ ɔ tɔn wá hɔ́n d’eji,

  Bo nɔ byɔ ayixa mǐtɔn mɛ.

  Ali ɔ zawě, mǐ ɖò bùbú wɛ ǎ,

  Mǐ ɖò kéze weziza nu.

  Mǐ ni dokú nú Jɔtɛn nugbǒ ɔ tɔn,

  Mǐ na nɔ gbɔn ali tɔn lɛ jí.

  (HANYÍYÍ)

  Ali mǐtɔn wá zawě bǐ dìn;

  Mǐ ɖò hwemɛ weziza nu.

  Kpɔ́n nǔ e Jah nɔ hun xlɛ́ lɛ é;

  É wɛ ɖò ali xlɛ́ mǐ wɛ.