Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 94

Xó Mawu Tɔn Sù Nukún Mǐtɔn Mɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Xó Mawu Tɔn Sù Nukún Mǐtɔn Mɛ
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Filipunu lɛ 2:16)

 1. 1. Tɔ́ mǐtɔn Jehovah, mǐ jló na xlɛ́ ɖɔ,

  Xó towe sù nukún mǐtɔn mɛ tawun.

  Gɔ̌n t’we wɛ Biblu gosin;

  xó tɔn lɛ tún kàn mǐ.

  Weziza tɔn zɔ́n bɔ mǐ mɔ nugbǒ ɔ.

 2. 2. Xó towe ɖó hlɔnhlɔn, nɔ byɔ ayi mɛ.

  É nɔ klán jlǒ kpo linlin kpo ɖó vovo.

  Blɔ̌ ɖò sɛ́n t’we lɛ wu ǎ,

  gbeta t’we lɛ sɔgbe.

  Nugbodòdó t’we lɛ nɔ xlɛ́ ali mǐ.

 3. 3. Tɔ́ Jehovah Mawu, Xó t’we nɔ dɔn mɛ.

  Gbeyiɖɔ t’we lɛ mɔ wuvɛ̌ mǐ ɖɔhun.

  Nǎ nùɖiɖi ɖaxó mǐ,

  sɔgbe xá xó towe.

  Tɔ́ mǐ dokú nú we, ɖó Xó towe wu.