Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 93

Dǒ nú Kplé Mǐtɔn Lɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Dǒ nú Kplé Mǐtɔn Lɛ
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Eblée lɛ 10:24, 25)

 1. 1. Dǒ nú mǐ ɖò kplé ɔ hwenu,

  Tɔ́ Jehovah mǐ byɔ we.

  Kplé lɛ sù nukún mǐtɔn mɛ;

  Sɛ́ gbigbɔ mímɛ́ dó mǐ.

 2. 2. Jla sinsɛn-biblo mǐtɔn ɖó;

  Kplɔ́n Xó towe mǐ ganji.

  Kɛnklɛn kplɔ́n mǐ kúnnuɖiɖe;

  Wanyi mǐtɔn ni jɛji.

 3. 3. Tɔ́, dǒ nú kplé mǐtɔn lɛ bǐ;

  Blǒ bonu mǐ ni nɔ bǔ.

  Xó kpo walɔ mǐtɔn lɛ kpo

  Ni kpa we Tɔ́ Jehovah.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 22:23; 34:4; Eza. 50:4.)