Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 86

Mǐ Ðó Hudo Nùkplɔnmɛ Tɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mǐ Ðó Hudo Nùkplɔnmɛ Tɔn
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Ezayíi 50:4; 54:13)

 1. 1. Wǎ kplɔ́n nǔ dó Jah wu kpo awǎjijɛ kpo.

  ‘Wǎ nu sìn gbɛ̀ tɔn,’ mɔ̌ wɛ gbigbɔ ɖɔ.

  Nùkplɔnmɛ Jah tɔn lɛ nɔ na gbɛ̀ mɛ.

  Nugbǒbatɔ́ lɛ na ɖu nǔ gɔ́ xò.

 2. 2. Mi ma jó kplé agun tɔn lɛ dó gbeɖé ó,

  È ɖó na kplɔ́n nǔ’e sɔgbe lɛ é mǐ.

  Gbigbɔ Mawu tɔn kpo nɔví lɛ kpo

  Nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ gbɔn weziza nu.

 3. 3. Hangbe nɔví lɛ tɔn nɔ hɛn mɛ lidǒ kpɔ́n!

  Nùkplɔnmɛtɔ́ lɛ nyɔ́ mɛ kplɔ́n tawun!

  Mǐ na nɔ bló kplé xá mɛ Jah tɔn lɛ.

  Mǐ na nɔ tɛntin yetɔn hwebǐnu.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ebl. 10:24, 25; Nǔɖe. 22:17.)