Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 85

Mi Nɔ Yí Miɖée

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mi Nɔ Yí Miɖée
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Hlɔmanu lɛ 15:7)

 1. 1. Doo nú mi mɛ e kplé ɖó fí égbé,

  Bá kplɔ́n ali Jah tɔn lɛ é bǐ.

  É xwlé nugbǒ gbɛ̀ na mɛ tɔn mǐ bǐ;

  É sù nukún mǐtɔn mɛ bɔ mǐ sɔ ylɔ̌ tɔn.

 2. 2. Mǐ dokú nú Jah ɖó mɛxo lɛ wu,

  Ye nɔ yí mǐ, bo nɔ lɛ́ dɔn mǐ.

  Mǐ ni tɛ́ dó mɛvívɛ́ ’nɛ lɛ wu,

  Mǐ lɔ nɔ yí jonɔ e nɔ wá kplé lɛ é.

 3. 3. Mɛ lɛ bǐ wɛ Jah nyì gbehwan sɛ́dó,

  Ðɔ ye bǐ ni wá nugbǒ ɔ mɛ.

  Jah gbɔn Vǐ tɔn jí bo dɔn mǐ dó wǔ.

  Bo hun ayi towe dó yí jonɔ lɛ bǐ.

(Lɛ̌ kpɔ́n Jaan 6:44; Fili. 2:29; Nǔɖe. 22:17.)