Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 82

‘Weziza Mitɔn Ni Hɔ́n’

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
‘Weziza Mitɔn Ni Hɔ́n’
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Matie 5:16)

 1. 1. Jezu ɖegbe ɖɔ jí

  Weziza ni hɔ́n,

  Lobo cí hwe ɖɔhun

  Bo sɛ́ gbɔn fí bǐ.

  Mǐ nɔ sè fífá xó

  Ðò Xó Jah tɔn mɛ.

  Mǐ ni ɖè weziza xlɛ́

  Bo kplɔ́n Xó tɔn mɛ.

 2. 2. Mɛ lɛ bǐ ni sè wɛn

  Tɔ́ Jehovah tɔn;

  Wɛnjijlazɔ́ mǐtɔn

  Ni na weziza.

  Xó tɔn ni d’alɔ mǐ,

  Ð’azɔ̌ enɛ kɔn.

  Mǎ nugbǒ ɔ xá mɛ bǐ,

  Nú ye na xwedó.

 3. 3. Xomɛnyínyɔ́ mǐtɔn

  Nɔ na weziza,

  Xó mǐtɔn nɔ sɛ́ jɛ̌

  Xɔ akwɛ ɖɔhun.

  Mǐ ni wà nǔ ɖagbe

  Dó na weziza,

  Enɛ ɔ, azɔ̌ mǐtɔn

  Na víví nú Jah.