Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 80

‘Ðɔ̌ Jehovah Kpɔ́n Bo Kpɔ́n Lee É Nyɔ́ Sɔ É’

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
‘Ðɔ̌ Jehovah Kpɔ́n Bo Kpɔ́n Lee É Nyɔ́ Sɔ É’
XLƐ́

(Ðɛhan 34:9)

 1. 1. Mǐ yí wǎn nú azɔ̌ Jah tɔn;

  Wǔjɔmɛ xɔ akwɛ ɖé wɛ.

  Mǐ nɔ ba hwenu, dó wà nǔ gègě,

  Gbɛ̀ mɛ gègě tɔn ɖ’axɔ nu.

  (HANYÍYÍ)

  Biblu byɔ mǐ ɖɔ: ‘Ðɔ̌ Mawu kpɔ́n,

  A na mɔ ɖɔ é víví.’

  Nyɔna ɖaxó ɖò azɔ̌ tɔn mɛ,

  Vɛ̌ ko dó gǎn t’we lɛ bǐ.

 2. 2. Nyɔna gègě wɛ nɔ tɔ́n sín

  Sinsɛnzɔ́ hwebǐnu tɔn mɛ.

  Mǐ ɖ’awǎjijɛ, ɖó mǐ ɖeji ɖɔ

  Jah nɔ kpé nukún dó mǐ wu.

  (HANYÍYÍ)

  Biblu byɔ mǐ ɖɔ: ‘Ðɔ̌ Mawu kpɔ́n,

  A na mɔ ɖɔ é víví.’

  Nyɔna ɖaxó ɖò azɔ̌ tɔn mɛ,

  Vɛ̌ ko dó gǎn t’we lɛ bǐ.