Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 8

Jehovah Wɛ Nyí Bibɛtɛn Mǐtɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Jehovah Wɛ Nyí Bibɛtɛn Mǐtɔn
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Ðɛhan 91)

 1. 1. Jehovah nyí bibɛtɛn,

  Mǐ ɖeji dó wǔ tɔn.

  Yɛtɛn tɔn nyí bibɛtɛn;

  Mǐ nɔ hwla cí finɛ.

  É na hwlɛn gbejinɔtɔ́ lɛ,

  Mǐ ni ganjɛ xó enɛ wu.

  Jehovah ny’ahohó ɖé,

  Gbejinɔtɔ́, hwɛjijɔnɔ.

 2. 2. Mɛ gègě na bo j’ayǐ,

  Ðò akpá mǐtɔn ɔ,

  Hwɛjijɔnɔ na ɖò te,

  Gɔ́ nú xomɛfatɔ́.

  Mǐ ɖó hudo xɛsi tɔn ǎ;

  Jɛmɛji na sɛkpɔ mǐ ǎ.

  É na cyɔn alɔ mǐ jí,

  Mǐ na vo ɖ’awa tɔn lɛ glɔ.

 3. 3. É na nya xɛ ɖò mǐ jí,

  Ðò mɔ lɛ bǐ séé mɛ,

  Ð’awě zǎnmɛ tɔn lɛ mɛ,

  Gɔ́ nú gǎ kéze tɔn.

  Nǔtí na dó xɛsi mǐ ǎ,

  Mǐ na gb’adɔ bo ɖi zɔnlin.

  Jehovah nyí bibɛtɛn.

  É na cɔ́ mǐ ɖ’ali bǐ nu.