XLƐ́
Nǔwlanwlán
Ɖiɖe

(Matie 28:19, 20)

 1. 1. Nú mǐ kplɔ́n nǔ lɛngbɔ̌ Jah tɔn lɛ,

  Bo mɔ ye yì nukɔn ɔ,

  Mǐ nɔ j’awǎ dó ta yetɔn mɛ,

  Ðó wɛn ɔ nɔ huzu ye.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah, bo sè ɖɛ mǐtɔn,

  Bo kpó ɖò alɔdo ye wɛ.

  Ðò nyikɔ Jezu Klis’ tɔn mɛ: Ye ni lidǒ;

  Blǒ bonu ye ni ɖu ɖ’eji.

 2. 2. Ðó ye nɔ mɔ tɛnkpɔn wutu ɔ,

  Mǐ bǐ nɔ xoɖɛ nú ye.

  Mǐ nɔ lɛ́ kpé nukún dó ye wu,

  Bonu ye na dó lidǒ.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah, bo sè ɖɛ mǐtɔn,

  Bo kpó ɖò alɔdo ye wɛ.

  Ðò nyikɔ Jezu Klis’ tɔn mɛ: Ye ni lidǒ;

  Blǒ bonu ye ni ɖu ɖ’eji.

 3. 3. Ye ni ɖeji dó Jehovah wu,

  Bo lɛ́ ɖè dó Vǐ tɔn wu.

  Ye ni dɛ bo nɔ lɛ́ setónú,

  Bá mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah, bo sè ɖɛ mǐtɔn,

  Bo kpó ɖò alɔdo ye wɛ.

  Ðò nyikɔ Jezu Klis’ tɔn mɛ: Ye ni lidǒ;

  Blǒ bonu ye ni ɖu ɖ’eji.