Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 79

Kplɔ́n Ye Bonu Ye Ni Lidǒ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Kplɔ́n Ye Bonu Ye Ni Lidǒ
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Matie 28:19, 20)

 1. 1. Nú mǐ kplɔ́n nǔ lɛngbɔ̌ Jah tɔn lɛ,

  Bo mɔ ye yì nukɔn ɔ,

  Mǐ nɔ j’awǎ dó ta yetɔn mɛ,

  Ðó wɛn ɔ nɔ huzu ye.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah, bo sè ɖɛ mǐtɔn,

  Bo kpó ɖò alɔdo ye wɛ.

  Ðò nyikɔ Jezu Klis’ tɔn mɛ: Ye ni lidǒ;

  Blǒ bonu ye ni ɖu ɖ’eji.

 2. 2. Ðó ye nɔ mɔ tɛnkpɔn wutu ɔ,

  Mǐ bǐ nɔ xoɖɛ nú ye.

  Mǐ nɔ lɛ́ kpé nukún dó ye wu,

  Bonu ye na dó lidǒ.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah, bo sè ɖɛ mǐtɔn,

  Bo kpó ɖò alɔdo ye wɛ.

  Ðò nyikɔ Jezu Klis’ tɔn mɛ: Ye ni lidǒ;

  Blǒ bonu ye ni ɖu ɖ’eji.

 3. 3. Ye ni ɖeji dó Jehovah wu,

  Bo lɛ́ ɖè dó Vǐ tɔn wu.

  Ye ni dɛ bo nɔ lɛ́ setónú,

  Bá mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.

  (HANYÍYÍ)

  Jehovah, bo sè ɖɛ mǐtɔn,

  Bo kpó ɖò alɔdo ye wɛ.

  Ðò nyikɔ Jezu Klis’ tɔn mɛ: Ye ni lidǒ;

  Blǒ bonu ye ni ɖu ɖ’eji.