Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 78

“Nɔ Ðò Mawuxó Kplɔ́n Mɛ lɛ Wɛ”

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
“Nɔ Ðò Mawuxó Kplɔ́n Mɛ lɛ Wɛ”
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Mɛsɛ́dó 18:11)

 1. 1. Mǐ nɔ kplɔ́n Xó Jah tɔn mɛ lɛ,

  Bo nɔ ɖ’awǎjijɛ.

  Nyɔna e nɔ tɔ́n sín mɛ é

  Gégé lobo vɛ́ jlɛ́.

  Mǐ nɔ kplɔ́n mɛ kpo wanyi kpo,

  Lee Jezu wà gbɔn é.

  Nú mǐ ɖò nǔ kplɔ́n mɛ lɛ wɛ ɔ,

  Ye nɔ sɛkpɔ Mawu.

 2. 2. Mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo wà ɖagbe,

  Ðó mǐ nɔ jla wɛn wu;

  Bonu mɛ lɛ bǐ ni mɔ ɖɔ

  Weziza Jah tɔn hɔ́n.

  Mǐ nɔ kije Biblu ganji,

  Ðó wɛnɖagbe ɖ’emɛ.

  Mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ nɔ má dɔkun lɛ,

  Bo nɔ lɛ́ kplɔ́n mǐɖée.

 3. 3. Jah nɔ d’alɔ mǐ hwebǐnu,

  Nú mǐ na kplɔ́n mɛ lɛ.

  Nú mǐ byɔ alɔdo tɔn ɔ,

  É na sè ɖɛ mǐtɔn.

  Mǐ yí wǎn nú Xó Mawu tɔn;

  Bo tuùn ɖɔ nugbǒ wɛ.

  Mǐ yí wǎn nú nùkplɔntɔ́ lɛ ɔ,

  Ye lɔ na wá kplɔ́n mɛ!