Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 73

Nǎ Mǐ Akɔnkpinkpan

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Nǎ Mǐ Akɔnkpinkpan
XLƐ́

(Mɛsɛ́dó 4:29)

 1. 1. Mǐ nɔ jla ’xɔsuɖuto ɔ,

  Bo nɔ jla nyikɔ towe.

  Mɛ lɛ ka nɔ klán gbè xá mǐ,

  Bo ba na dó winnya mǐ.

  Mǐ ka nɔ ɖi xɛsi ǎ,

  Bo jló na setónú nú we.

  Enɛ wu wɛ mǐ byɔ gbigbɔ t’we;

  Jehovah, bo sè ɖɛ mǐtɔn.

  (HANYÍYÍ)

  Jah mǐ ɖò vo sà nú we wɛ;

  Blǒ bonu mǐ na kpankɔ́n.

  Nǎ mǐ jiɖe, xɛsi ni bú,

  Nú mɛ lɛ bǐ na sè wɛn.

  Haamagedɔni sɛkpɔ bǐ,

  Jah bo na mǐ akɔnkpinkpan,

  Bonu mǐ na jla wɛn towe.

  Yǐ ɖɛ mǐtɔn.

 2.  2. Mǐ na bo wá ɖi xɛsi ɔ,

  A nɔ nɔ gudo nú mǐ;

  Bo nɔ flín ɖɔ kɔ́ wɛ mǐ nyí,

  Enɛ nɔ na jiɖe mǐ.

  Ðǒ ayi adǎn sínsín

  Gbeklanxamɛtɔ́ lɛ tɔn wu.

  D’alɔ mǐ nú mǐ ma jó gbè ó,

  Bá kpankɔ́n dó jla nyikɔ t’we.

  (HANYÍYÍ)

  Jah mǐ ɖò vo sà nú we wɛ;

  Blǒ bonu mǐ na kpankɔ́n.

  Nǎ mǐ jiɖe, xɛsi ni bú,

  Nú mɛ lɛ bǐ na sè wɛn.

  Haamagedɔni sɛkpɔ bǐ,

  Jah bo na mǐ akɔnkpinkpan,

  Bonu mǐ na jla wɛn towe.

  Yǐ ɖɛ mǐtɔn.

(Lɛ̌ kpɔ́n 1 Tɛ. 2:2; Ebl. 10:35.)