Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 72

Jla Nugbǒ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Jla Nugbǒ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Mɛsɛ́dó 20:20, 21)

 1. 1. Táan ɖé mɛ ɔ, Klisanwun lɛ

  Ko nɔ ablu gɔngɔn ɖé mɛ.

  Jah wá sɛ́ weziza dó,

  Bɔ ali ɔ wá zawě bǐ.

  Mǐ wá tuùn jlǒ Jehovah tɔn,

  Lobo na nɔ acɛ tɔn glɔ.

  Mǐ na jla susu Jah tɔn,

  Lobo na klɔ́ cí sín nyikɔ tɔn wu.

  Mǐ nɔ jla wɛn gbɛtɔ́ lɛ bǐ,

  Gbɔn xwé lɛ gbè, ɖ’ali lɛ jí.

  Mǐ nɔ kplɔ́n ye bɔ ye nɔ tuùn

  Nugbǒ e nɔ tún kàn mɛ é.

  Mǐ nɔ ɖò gǎn lɛ bǐ dó wɛ,

  Nú Jah sinsɛn ni dó gbakpé.

  Mǐ ni nɔ bǔ dó sɛ̀n Jah,

  Jɛ hwenu’e é na ɖɔ é fó dó é.