Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 71

Mǐ Nyí Ahwankpá Jehovah Tɔn!

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mǐ Nyí Ahwankpá Jehovah Tɔn!
XLƐ́

(Jowɛli 2:7)

 1. 1. Mǐ nyí ahwankpá Jah tɔn,

  Bo ɖò Klisu glɔ.

  Satáan nɔ klán gbè xá mǐ,

  Có mǐ ka kpó ɖò bǔ.

  Mǐ nɔ jla wɛn gbɔn fí bǐ,

  Bo kpó ɖò gbeji;

  Mǐ na ɖò Jah sɛ̀n wɛ,

  Xɛsi ɖ’emɛ ǎ.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ nyí ahwankpá Jah tɔn;

  Bo ɖò bǔ xá Klis’,

  Mǐ nɔ jla wɛn elɔ:

  “Jah ɖ’acɛ kpa wɛ.”

 2. 2. Mǐ, mɛsɛntɔ́ Jah tɔn lɛ,

  Nɔ ba lɛngbɔ̌ lɛ,

  Ee zɛkpá bo bú lɛ é,

  Ee ɖ’azɔn wɛn wɛ é.

  Mǐ nɔ ba ye kpɔ́n hwɛhwɛ,

  Bo nɔ kplɔ́n nǔ ye;

  Lobo nɔ ylɔ ye wá

  Kplé mǐtɔn lɛ jí.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ nyí ahwankpá Jah tɔn;

  Bo ɖò bǔ xá Klis’,

  Mǐ nɔ jla wɛn elɔ:

  “Jah ɖ’acɛ kpa wɛ.”

 3.  3. Mǐ nyí ahwankpá Jah tɔn,

  Bo nɔ xwedó Klis’,

  Mǐ ko ɖò gbesisɔmɛ,

  Lobo na bɛ́ ahwan.

  Mǐ ka ɖó na ɖ’acéjí,

  Bo na lɛ́ gbí dɔn.

  Mǐ na zunfan nugbǒ,

  Ðò wuvɛ̌ nukɔn.

  (HANYÍYÍ)

  Mǐ nyí ahwankpá Jah tɔn;

  Bo ɖò bǔ xá Klis’,

  Mǐ nɔ jla wɛn elɔ:

  “Jah ɖ’acɛ kpa wɛ.”