Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 70

Ba Mɛ E Jɛxa lɛ É Mɔ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Ba Mɛ E Jɛxa lɛ É Mɔ
XLƐ́

(Matie 10:11-15)

 1. 1. Jezu kplɔ́n mǐ lee mǐ na jla wɛn ɔ gbɔn,

  Bo na lɛ́ kplɔ́n nǔ mɛ gbɔn é:

  ‘Ba mɛ ɖěɖee jɛxa bo na sè lɛ é,

  Mɛ e gbigbɔnú lɛ hudo é.

  Dǒ gbè xwétɔ́ ɔ lobo byɔ fífá n’i,

  Fífá towe sixu jɛxa ɛ.

  Nú é ka gbɛ́ alǒ lɛkɔ nú we hǔn,

  Xúxú afɔkɔ́ t’we bo lɛkɔ.’

 2. 2. Mɛ e yí we lɛ é ko yí Jezu lɔ,

  Ayi yetɔn hun hǔn, kplɔ́n ye.

  Ninɔmɛ yetɔn jɛxa gbɛ̀ mavɔ ɔ,

  É na zɔ́n ye na sɛ̀n Jah xá mǐ.

  Ma nɔ lin nǔ e a na ɖɔ é kpɔ́n ó,

  Jah na sɔ́ xó ɔ d’ayi t’we mɛ.

  Nú xósin t’we nyɔ́ sè bonu jɛ kpé ɔ,

  É na dɔn mɛɖesɔhwetɔ́ lɛ.