Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 68

Dǒ Kwín Axɔsuɖuto ɔ Tɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Dǒ Kwín Axɔsuɖuto ɔ Tɔn
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Matie 13:4-8)

 1. 1. Wǎ ɖ’alɔ ɖ’azɔ̌ Gǎn ɔ tɔn mɛ;

  Sɔ ylɔ̌ tɔn bo setónú na.

  É ɖɔ emi na xlɛ́ ali we;

  Nùkplɔnmɛ tɔn na d’alɔ we.

  Kwín nugbǒ ɔ tɔn ɖó hlɔnhlɔn bá sù,

  Ðò ayijlɔjlɔnɔ xomɛ.

  Hǔn, bo wà nǔ bǐ ɖò azɔ̌ enɛ mɛ,

  Dó jla wɛn kpo gbejininɔ kpo.

 2. 2. Enyi azɔ̌ t’we na kpa we ɔ,

  Hwi wu wɛ é na sín hugǎn.

  A ɖó na d’alɔ jlǒɖotɔ́ lɛ,

  Bɔ ye na tɛ́ dó nugbǒ wu.

  D’alɔ ye bonu ye na ɖí xwi xá

  Kɔgbidinúmɛ, nǔxokpɔ́n.

  Nú kwín nugbǒ ɔ tɔn ɖò susu wɛ ɔ,

  Awǎjijɛ towe na túnflá.

(Lɛ̌ kpɔ́n Mat. 13:19-23; 22:37.)