Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 65

Yì Nukɔn!

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Yì Nukɔn!
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Eblée lɛ 6:1)

 1. 1. Yì nukɔn, yì nukɔn, bo tɛ́n kpɔ́n bo zin!

  Blǒ bonu nugbǒ ɔ ni zawě nú mɛ lɛ bǐ.

  Dǒ gǎn bonu sinsɛnzɔ́ t’we ni kpɔ́n te;

  Ðeji dó Jehovah wu.

  Mɛ lɛ bǐ wɛ ɖó na jla wɛn ɔ.

  Flín ɖɔ Jezu ɖesu lɔmɔ̌ jla.

  Ba alɔdo Jah tɔn, bo ma j’ayǐ ó,

  Zunfan hwɛjijɔ ganji.

 2. 2. Yì nukɔn, yì nukɔn, kpankɔ́n bo jla wɛn!

  Yì jla wɛn gbɛ̀ mavɔmavɔ tɔn gbɛtɔ́ lɛ bǐ.

  Wǎ nú mǐ na kpa Jah Axɔsu mǐtɔn,

  Gbɔn wɛn ɔ jijla gblamɛ.

  Mɛ lɛ na bo dó xɛsi we hǔn,

  Ma jó gbè gbeɖé ó, jla wɛn ɔ.

  Jlǎ ɖɔ Axɔsuɖuto Jah tɔn ko wá.

  Nɔ ɖò nugbǒ ɔ jla wɛ.

 3.  3. Yì nukɔn, yì nukɔn, vǎn kàn d’azɔ̌ wu,

  Tɛ́n kpɔ́n nú azɔ̌ Jah

  tɔn ni bí alɔ nú we.

  Gbigbɔ Mawu tɔn ni bo xlɛ́ ali we.

  Lɛ̌ ba awǎjijɛ tɔn.

  Yǐ wǎn nú ayijlɔjlɔnɔ lɛ.

  Lɛkɔ yì, bo kplɔ́n Xó Jah tɔn ye.

  D’alɔ ye bonu ye ni sù bo lidǒ,

  Nú weziza t’we ni hɔ́n.

(Lɛ̌ kpɔ́n Fili. 1:27; 3:16; Ebl. 10:39.)