Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 64

Ð’alɔ Ðò Nǔkún-Yiya ɔ Mɛ kpo Awǎjijɛ Kpo

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Ð’alɔ Ðò Nǔkún-Yiya ɔ Mɛ kpo Awǎjijɛ Kpo
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Matie 13:1-23)

 1. 1. Nǔkún-yiyahwenu wɛ mǐ ɖè,

  Wǔjɔmɛ ɖaxó tawun wɛ.

  Nǔkún lɛ mya gò bo sù yiya,

  Bɔ mǐ nɔ ɖókan d’azɔ̌ wu.

  É nɔ sù nukún mǐtɔn mɛ ɖɔ

  Jezu wɛ ɖò azɔ̌ ɔ nu.

  É wɛ ka nyí kpɔ́ndéwú ɖagbe ɔ.

  Mǐ nɔ j’awǎ dó ya nǔkún.

 2. 2. Wǎn yí nú Mawu kpo nɔzo kpo

  Zɔ́n bɔ mǐ nɔ ván kàn d’eji.

  Wɛnjijlazɔ́ ɔ mya nukún dín,

  Ðó vivɔnu ɔ ko sɛya.

  Awǎjijɛ e mǐ nɔ mɔ é,

  Nyɔna Jehovah tɔn ɖé wɛ.

  Nùɖiɖi nɔ zɔ́n mǐ nɔ ɖó didɛ,

  Bo nɔ w’azɔ̌ xá Jehovah.

(Lɛ̌ kpɔ́n Mat. 24:13; 1 Kɔ. 3:9; 2 Tim. 4:2.)