Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 63

Mǐ Nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn!

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mǐ Nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn!
XLƐ́

(Ezayíi 43:10-12)

 1. 1. Gbɛtɔ́ lɛ tuùn Mawu ǎ,

  Lobo nɔ kpa bocyɔ lɛ.

  Jah ɖokpo wɛ ka nyí

  Nǔbǐwukpétɔ́.

  Vodun enɛ lɛ sixu

  Mɔ sɔgudo sɛ́dó ǎ.

  Ye ɖó kúnnuɖetɔ́ ɖebǔ ǎ,

  Ðó nǔtí xlɛ́ ɖɔ ye tíìn ǎ.

  (HANYÍYÍ)

  Wǔjɔmɛ ɖaxó wɛ ɖɔ

  Mǐ nyí Kún’ɖetɔ́ Jah tɔn.

  Mawu mǐtɔn nɔ mɔ sɔ sɛ́dó,

  B’ɛ ka nɔ gblá gbeɖé ǎ.

 2. 2. Mǐ nɔ jla nyikɔ Jah tɔn,

  Kp’axɔsuɖuto tɔn kpo.

  Mǐ nɔ jla gbɔn fí bǐ,

  Kp’akɔnkpinkpan kpo.

  Mǐ nɔ d’alɔ gbɛtɔ́ lɛ,

  Bɔ nugbǒ’ɔ nɔ jó kàn ye.

  Enyi ye wá ɖò dǒ lí wɛ ɔ,

  Ye nɔ wá kpa Mawu xá mǐ.

  (HANYÍYÍ)

  Wǔjɔmɛ ɖaxó wɛ ɖɔ

  Mǐ nyí Kún’ɖetɔ́ Jah tɔn.

  Mawu mǐtɔn nɔ mɔ sɔ sɛ́dó,

  B’ɛ ka nɔ gblá gbeɖé ǎ.

 3.  3. Wɛnjijla nɔ kpa Mawu,

  Nɔ klɔ́ cí sín nyǐ tɔn wu.

  Nɔ gb’akpá nú mɛ e

  Nɔ cá nyǐ tɔn é.

  Jehovah nɔ sɔ́ hwɛ kɛ

  Mɛ e lɛkɔ lɛ é bǐ.

  Wɛnjijla nɔ na awǎjijɛ,

  Kpo sɔgudo ɖagbe ɖé kpo.

  (HANYÍYÍ)

  Wǔjɔmɛ ɖaxó wɛ ɖɔ

  Mǐ nyí Kún’ɖetɔ́ Jah tɔn.

  Mawu mǐtɔn nɔ mɔ sɔ sɛ́dó,

  B’ɛ ka nɔ gblá gbeɖé ǎ.