Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 60

Wɛn ɔ Na Hwlɛn Ye

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Wɛn ɔ Na Hwlɛn Ye
XLƐ́

(Ezekiyɛli 3:17-19)

 1. 1. Wǔjɔmɛ Mawu tɔn

  sín hwenu wɛ mǐ ɖè dìn,

  Mɛ lɛ bǐ ɖó na sè ɖɔ

  hwɛɖɔzán tɔn ko yá.

  (HANYÍYÍ)

  Wɛn’ɔ na hwlɛn ye, bo na lɛ́ hwlɛn

  Gbɛ̀ mǐɖesunɔ tɔn gán.

  Ye yí wɛn ɔ, ye sixu gán;

  Enɛ wɛ zɔ́n mǐ ɖó na jla;

  Ðó na jla.

 2. 2. Wɛn ɖé tíìn bɔ mǐ ɖó

  na dó gbɛtɔ́ lɛ bǐ xwii,

  Mǐ nɔ ylɔ ye ɖɔ ye ni

  wá dóhwɛ gbɔ xá Jah.

  (HANYÍYÍ)

  Wɛn’ɔ na hwlɛn ye, bo na lɛ́ hwlɛn

  Gbɛ̀ mǐɖesunɔ tɔn gán.

  Ye yí wɛn ɔ, ye sixu gán;

  Enɛ wɛ zɔ́n mǐ ɖó na jla;

  Ðó na jla.

  (ANǍ)

  Táan ɔ vɔ, mǐ ni yawu,

  Bo kplɔ́n nǔ xá gbɛtɔ́ gègě.

  Ye ni sè lobo huzu;

  Nú nugbǒ ɔ na na gbɛ̀ ye.

  (HANYÍYÍ)

  Wɛn’ɔ na hwlɛn ye, bo na lɛ́ hwlɛn

  Gbɛ̀ mǐɖesunɔ tɔn gán.

  Ye yí wɛn ɔ, ye sixu gán;

  Enɛ wɛ zɔ́n mǐ ɖó na jla;

  Ðó na jla.