Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 6

Jinukúnsin Ðò Susu Mawu Tɔn Jla Wɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Jinukúnsin Ðò Susu Mawu Tɔn Jla Wɛ
XLƐ́

(Ðɛhan 19)

 1. 1. Jinukúnsin ɖò susu Jah tɔn jla wɛ.

  Alɔ tɔn núwiwa

  ɖò aga kpɔ́ gégé.

  Azǎn lɛ bǐ nɔ ɖè susu tɔn xlɛ́.

  Sunví lɛ nɔ jla hlɔnhlɔn tɔn

  Kpo wanyiyi tɔn kpo.

 2. 2. Sɛ́n Jah tɔn lɛ sɔgbe bɔ nǔ vɔ ɖ’ewu,

  Ye nɔ lɛ́ xlɛ́ ali

  yɔkpɔ kpo mɛxo kpo.

  Gbeta tɔn lɛ xwè ali bɔ xó fó.

  Xó tɔn kpo sɛ́n tɔn kpo nyɔ́ dín,

  Ye víví ɖò ɖɛ̌ ta.

 3. 3. Sísí ɖiɖó nú Mawu nyí nǔ mímɛ́.

  Sɛ́n tɔn lɛ xɔ akwɛ

  hugǎn siká akú.

  Gbeta tɔn lɛ nɔ cyɔn alɔ mǐ jí.

  Mǐ nɔ jɛhun dó susu tɔn

  Kpo nyikɔ tɔn kpo jí.