Skip to content

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 HAN 59

Mlǎ Jah Xá Mì

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mlǎ Jah Xá Mì
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Ðɛhan 146:2)

 1. 1. Mlǎ Jah xá mì.

  Wǎ! Mǐ jihan!

  É na mǐ gbɛ̀, funfún kpo nǔ bǐ kpo.

  Zǎn, kéze ɔ,

  Mǐ nɔ kpa Jah.

  Mi kpa wanyi tɔn kpo hlɔnhlɔn tɔn kpo.

  Mǐ nɔ jla nyikɔ tɔn gbɔn fí lɛ bǐ.

 2. 2. Mlǎ Jah xá mì;

  É nɔ sè ɖɛ,

  Bo nɔ sú hudo mǐtɔn lɛ sín dò.

  Alɔ tɔn nɔ

  Na hlɔnhlɔn mǐ;

  Gbigbɔ tɔn nɔ d’alɔ mɛfífá lɛ.

  Mǐ nɔ jla hlɔnhlɔn Jah tɔn dó kpa ɛ.

 3. 3. Mlǎ Jah xá mì;

  Xó tɔn lɛ jlɔ́.

  Mǐ ni ɖeji, é na dó gbɔ nú mǐ.

  Wuvɛ̌ na vɔ,

  Azɔn na vɔ.

  Nyɔna na kɔn dó gbɛtɔ́ lɛ bǐ jí.

  Mi wá mǐ ni j’awǎ dó kpa Mawu.