Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 52

Mɛɖée Zízé Jó nú Mawu

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Mɛɖée Zízé Jó nú Mawu
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Eblée lɛ 10:7, 9)

 1. 1. Ðó Jehovah Mawu wɛ dá

  Wɛkɛ elɔ wu ɔ,

  Étɔn wɛ nyí jǐ kpo dò kpo;

  Alɔ tɔn núwiwa.

  É wɛ na funfún gbɛ̀ tɔn mǐ,

  Nùɖíɖó lɛ xlɛ́ ɖɔ

  É wɛ susu lɛ bǐ séé jɛxa,

  É wɛ mɛ bǐ ɖó na sɛ̀n.

 2. 2. Jezu bló baptɛm ɖò sìn mɛ,

  Ðó jlǒ Mawu tɔn wu.

  É xoɖɛ sɛ́dó Jah bo ɖɔ:

  ‘Un wá bá wà jlǒ t’we.’

  É tɔ́n sín Judɛɛn mɛ bo nyí

  Vǐ yí ami dó ɖè,

  É setónú bo xoɖɛ bo ɖɔ:

  ‘Tɔ́, jlǒ towe nyí wiwa.’

 3. 3. Mǐ wá nukɔn t’we Jehovah,

  Bá sɔ́ nyikɔ t’we sù.

  Mǐ jó tito mǐtɔn lɛ dó,

  Mǐ zé mǐɖée bǐ jó,

  A na Vǐɖokponɔ t’we mǐ,

  B’ɛ wá xɔ gbɛ̀ nú mǐ.

  Mǐ sɔ́ ɖò gbɛ̀ nú mǐɖesu ǎ.

  T’we wɛ mǐ nyí bɔ xó fó.