Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 50

Ðɛ Mɛɖée Zízé Jó nú Mawu Tɔn

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Ðɛ Mɛɖée Zízé Jó nú Mawu Tɔn
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Matie 22:37)

 1. 1. Yǐ ayi ce nú é ni

  Yí wǎn nú nugbǒ towe.

  Yǐ gbè ce nú é jihan

  Dó sɔ́ we sù hwebǐnu.

 2. 2. Yǐ wǔjɔnú ce lɛ bǐ;

  Ye ni xwedó sɛ́n t’we lɛ.

  Yǐ siká kpo ’kwɛ ce kpo.

  Un na tɛ nǔ ɖě we ǎ.

 3. 3. Yǐ gbɛzán ce Tɔ́ Mawu,

  É ni sɔgbe xá jlǒ t’we.

  Nǔwiwa ce lɛ bǐ séé

  Ni hɛn xomɛ hun we Jah.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 40:9; Jaan 8:29; 2 Kɔ. 10:5.)