Skip to content

Skip to secondary menu

Yì xosɛxweta ɔ jí

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo

 HAN 5

Azɔ̌ Jiwǔ Mawu Tɔn Lɛ

Sɔ́ Xóyidókanji Ɖé
Azɔ̌ Jiwǔ Mawu Tɔn Lɛ
XLƐ́
Nùwlanwlan
Ɖiɖe

(Ðɛhan 139)

 1. 1. Mawu, a tuùn nǔ bǐ dó wǔ ce,

  Un ɖò zan jí kabǐ site ɔ nɛ.

  A nɔ gbéjé linlin ce lɛ bǐ séé kpɔ́n,

  Zɔnlin ce kpo xó ce lɛ kpo

  bǐ wɛ a tuùn.

  A ko mɔ mì ɖò nɔ ce xomɛ,

  Hwiɖesunɔ wɛ ján xú ce lɛ bǐ.

  Wǔjɔnú ce lɛ bǐ ɖò wema t’we mɛ.

  Un yí wǎn nú ali t’we lɛ,

  bo nɔ kpa we.

  Mawu nùnywɛ t’we jiwǔ bɔ é vɛ́ jlɛ́;

  Nyiɖesunɔ tuùn mɔ̌ céɖécéɖé.

  Un bú ali bo tɔ́n ɖò zinflu mɛ ɔ,

  Gbigbɔ t’we na mɔ mì bo d’alɔ mì.

  Jehovah, fitɛ un sixu yì?

  Un ka sixu hwla dó we nugbǒ à?

  Jǐ kpo dò kpo, xù mɛ alǒ zinflu mɛ,

  Fí ɖebǔ ɖè bonu un na

  hɔn hwla cí ǎ.

(Lɛ̌ kpɔ́n Ðɛh. 66:3; 94:19; Jel. 17:10.)